इतिहासाच्या अपुऱ्या साधनांमुळे संकलनकाराला अनेक वर्षांच्या कालखंडावरून उड्या टाकीत जावे लागते